IT学习联盟

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
IT学习联盟 门户 文章 VB 查看内容

vb读取几种导航仪表的方法集合

2012-8-18 17:27| 发布者: admin| 查看: 581| 评论: 0

[vb]
仪表主要有日本GP30,GP31,GP91,SAMYANG,另外还有国产的仪表,以供大家参考,这是本人为航务公司开发读取导航仪表的数据,数据主要有航速、经度、纬度和其它数据,但是其公司使用的导航仪有4种,每一种都写一个读数方法,所以是很郁闷的,好在最后都写出来了。 
[vb]
Dim tmpStr As String 
    Dim i As Integer 
    Dim j As Integer 
    Dim k As Integer 
    Dim l As Integer 
    Dim RetValue 
     
    On Error Resume Next 
     
    Dim TmpA As String 
    Dim TmpB As String 
    Dim TmpC As String 
    Dim TmpD As String 
    Dim TmpE As String 
     
    RetValue = MSCGps.Input 
    j = LenB(RetValue) 
     
    For i = 0 To j - 1 
        If RetValue(i) = &H24 And RetValue(i + 1) = &HA0 And j > 31 Then 
           For k = 0 To 3 
              TmpA = TmpA & Replace(Format(Hex(RetValue(i + 6 + k)), "@@"), " ", "0") 
           Next 
           LblInfo(0).Caption = Val(TmpA) / 1000 '经度 
          
           For k = 0 To 3 
              TmpB = TmpB & Replace(Format(Hex(RetValue(i + 10 + k)), "@@"), " ", "0") 
           Next 
           LblInfo(1).Caption = Val(TmpB) / 1000 '纬度 
           
           For k = 0 To 1 
              TmpC = TmpC & Replace(Format(Hex(RetValue(i + 14 + k)), "@@"), " ", "0") 
           Next 
           LblInfo(2).Caption = Val(TmpC)        '速度 
           
           For k = 0 To 1 
              TmpD = TmpD & Replace(Format(Hex(RetValue(i + 16 + k)), "@@"), " ", "0") 
           Next 
           Label2(7).Caption = TmpD              '方位 
     
          TmpE = TmpE & Replace(Format(Hex(RetValue(i + 18)), "@@"), " ", "0") 
        
          Label2(6).Caption = TmpE               '状态 
           
        End If 
     
    Next 
     
     
'    tmpStr = MSCGps.Input 
'    StrBuf = tmpStr 
     
    '$GPRMC,055214,A,3158.0956,N,12024.4596,E,0.0,326,200511,5,W*68\CR\LF 
 
'    If UCase(Mode) = "GP31" Then 
'        i = InStr(1, tmpStr, "$GPRMC", vbTextCompare) 
'        If i Then 
'             LblInfo(0).Caption = Val(Mid(tmpStr, i + 16, 2)) & " " & Val(Mid(tmpStr, i + 18, 7))                      '经度 
'             LblInfo(1).Caption = Mid(tmpStr, i + 28, 3) & " " & Mid(tmpStr, i + 31, 7)                                '纬度 
'             LblInfo(2).Caption = Val(Mid(tmpStr, i + 41, 4))                                                          '速度 
'             LblInfo(3).Caption = Mid(tmpStr, i + 7, 2) & ":" & Mid(tmpStr, i + 9, 2) & ":" & Mid(tmpStr, i + 11, 2)   '时间 
'        End If 

'        '$GPVTG,,T,302,M,0.0,N,0.0,K\CR\LF 
'        j = InStr(1, tmpStr, "$GPVTG", vbTextCompare) 
'        If j Then 
'             Label2(7).Caption = Val(Mid(tmpStr, j + 10, 5))                                                           '方位 
'             Label2(6).Caption = Val(Mid(tmpStr, j + 24, 4))                                                           '状态 
'        End If 

'        '$GPZDA,055217,20,05,2011,-8,0\CR\LF 
'        k = InStr(1, tmpStr, "$GPZDA", vbTextCompare) 
'        If k Then 
'             Label2(4).Caption = Mid(tmpStr, k + 20, 4) & "-" & Mid(tmpStr, k + 17, 2) & "-" & Mid(tmpStr, k + 14, 2)  '日期 
'        End If 
'   End If 

'     If UCase(Mode) = "SAMYANG" Then 
'        i = InStr(1, tmpStr, "$GPRMC", vbTextCompare) 
'        If i Then 
'            LblInfo(0).Caption = Val(Mid(tmpStr, i + 19, 9))  '经度 
'            LblInfo(1).Caption = Mid(tmpStr, i + 31, 10)      '纬度 
'            LblInfo(2).Caption = Val(Mid(tmpStr, i + 44, 4))  '速度 
'            LblInfo(3).Caption = Mid(tmpStr, i + 7, 2) & ":" & Mid(tmpStr, i + 9, 2) & ":" & Mid(tmpStr, i + 11, 2) 
'        End If 

'        j = InStr(1, tmpStr, "$GPVTG", vbTextCompare) 
'        If j Then 
'             Label2(7).Caption = Mid(tmpStr, j + 17, 4) ' Val(Mid(tmpStr, j + 12, 4)) 
'             Label2(6).Caption = Mid(tmpStr, j + 24, 4) 
'        End If 

'        k = InStr(1, tmpStr, "$GPZDA", vbTextCompare) 
'        If k Then 
'             Label2(4).Caption = Mid(tmpStr, k + 20, 4) & "-" & Mid(tmpStr, k + 17, 2) & "-" & Mid(tmpStr, k + 14, 2) 
'        End If 
'   End If 

'    '$GPVTG,,T,153.6,M,11.9,N,22.0,K,A*05 
'    '$GPVTG,,T,147.8,M,11.8,N,21.9,K,A*05 
'    '$GPVTG,,T,124.9,M,11.4,N,21.1,K,A*05 
'    '$GPVTG,,T,168.7,M,8.0,N,14.8,K,A*30 
'    '$GPVTG,,T,166.7,M,9.4,N,17.4,K,A*34 
'    '$GPVTG,,T,88.0,M,9.4,N,17.4,K,A*02 
'    '$GPVTG,,T,251.7,M,0.1,N,0.2,K,A*0F 
'    '$GPVTG,,T,173.8,M,1.3,N,2.4,K,A*04 

'   If UCase(Mode) = "GP90" Then 
'        Shape1.FillColor = vbGreen 


'        i = InStr(1, tmpStr, "$GPGLL", vbTextCompare) 
'        If i Then 
'            LblInfo(0).Caption = Val(Mid(tmpStr, i + 19, 9)) 
'            LblInfo(1).Caption = Mid(tmpStr, i + 7, 8) 
'            LblInfo(3).Caption = Mid(tmpStr, i + 32, 6) 

'        End If 

'        j = InStr(1, tmpStr, "$GPVTG", vbTextCompare) 
'        If j Then 
'            Dim TmpV As String 
'            TmpV = Mid(tmpStr, j + 6, 28) 

'         '   Debug.Print TmpV 
'            Dim m As Integer 
'            Dim n As Integer 
'           ' Dim k As Integer 

'            m = InStr(1, TmpV, "N") 
'            n = InStr(1, TmpV, "K") 

'            k = n - m - 3 

'           ' Debug.Print Mid(TmpV, m + 2, k) 
'            LblInfo(2).Caption = Val(Mid(TmpV, m + 2, k))         '速度 
'             'LblInfo(2).Caption = Val(Mid(tmpStr, j + 24, 4))    '速度 

'            m = InStr(1, TmpV, "T") 
'            n = InStr(1, TmpV, "M") 
'            k = n - m - 3 
'            Label2(7).Caption = Val(Mid(TmpV, m + 2, k))          '方位 

'           ' Label2(7).Caption = Val(Mid(tmpStr, j + 10, 5)) 

'           '  SaveInfo tmpStr 
'        End If 

'        k = InStr(1, tmpStr, "$GPZDA", vbTextCompare) 
'        If k Then 
'             Label2(4).Caption = Mid(tmpStr, k + 23, 4) & "-" & Mid(tmpStr, k + 20, 2) & "-" & Mid(tmpStr, k + 17, 2) 
'        End If 
'        l = InStr(1, tmpStr, "$GPRMB", vbTextCompare) 
'        Label2(6).Caption = Val(Mid(tmpStr, l + 56, 3)) 
'   End If 
 
Archiver|IT学习联盟| 网站地图

Powered by Discuz! X2.5© 2001-2010 世界学习室 大伟制作

GMT+8, 2018-8-16 17:46 , Processed in 0.088984 second(s), 12 queries .